Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

İMH TÜZÜĞÜ

 

İnsan ve Medeniyet Hareketi Tüzüğü

A. BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ

DERNEĞİN ADI
Madde 1. Derneğin adı İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği’dir. Derneğin kısa adı İnsan ve Medeniyet Hareketi’dir.
DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şubeler açabilir.
 
B. İKİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN AMACI
DERNEĞİN AMACI
Madde 3. Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.
1.       İnanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak.
2.       Medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yöneltmek.
3.       Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.
4.       İlim, fikir, tarih, kültür, din, ahlak, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak.
5.       Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak; ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
6.       İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.
7.       Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 
C. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FAALİYETLER VE ÇALIŞMA SAHALARI
  DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA SAHALARI
Madde 4. İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği, en genel anlamıyla EĞİTİM ve KÜLTÜR alanlarında faaliyetler yürütür. Diğer alanlarda yapacağı çalışmalar eğitim ve kültür alanlarını beslemesi ve bu sahalarda yapılanlara destek olması ölçüsünde derneğin faaliyetleri kapsamında yerini alacaktır. Öte yandan dernek, Eğitim ve Kültür alanlarını kendisi için öncelemekle birlikte diğer alanlarda gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyet için öncülük yapma, yapılanlara destek olma, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma düşünce ve anlayışını da taşımakta olup, bu anlayışın yaygınlaştırılmasını da amaçları arasında görmektedir. Bu sebeple aşağıda zikredilen amaçları Eğitim ve Kültür alanları için üst amaçlar; diğer alanlar için katkı, destek, dayanışma bağlamında üst amaçlarıdestekleyici amaçlar olarak değerlendirmek yerinde olur.
Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1.       İlgili mevzuat hükümlerince kurulabileceği öngörülen her tür ve seviyede özel eğitim ve öğretim kurumları (ana okulları, ilköğretim okulları, liseler, yüksekokullar, üniversiteler, kurslar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri vb.) kulüpler, spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri, kültür ve sanat çalışma atölyeleri, ilmi araştırma merkezleri, enstitüler, arşivler, kütüphaneler, okuma salonları, misafirhaneler, lokaller, yurtlar, pansiyonlar, kreşler, hastahaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk bakıcılığı yapılacak ortamlar, yetimhaneler, fakirhaneler, ıslahevleri, imarethaneler, aşevleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği salonlar, deney ve gözlem laboratuvarları, matbaalar, yayınevleri, bilumum basın kuruluş ve organları, atölyeler, fabrikalar, sanayi tesisleri, örnek çiftlikler ve ziyaret merkezleri açar, işletir, yahut bu tür müesseselere ortak olur.
2.       Her türlü örgün ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyeti ile derneğin gayesine uygun çalışmalar içinde bulunan öğrencilere, öğretmenlere, ilim adamlarına, din adamlarına, araştırmacılara, doktorlara, mühendislere, avukatlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara, sporculara hasılı her meslek ve zümreden derneğin gayesine uygun çalışmalar yapan şahıslara, kuruluşlara maddi ve manevi yönden destek olur, burs, kredi, prim, ödül verir. Ayni ya da nakdi yardımlarda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları organize ve finanse eder.
3.       Her dalda sportif aktivitelerde bulunur. Spor kulüpleri, spor okulları, izcilik kulüpleri, izcilik kursları, açar. Spor branşlarında başarılı olan sporculara ödüller verir. Yetişkinlere ve çocuklara yaz kampları için kamp yerleri, yaz okulları, tatil köyleri, tatil programları oluşturur, açar, işletir. Aile kulüpleri ve çocuk kulüpleri oluşturur.
4.       Kültürümüzün, örf ve adetlerimizin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için folklor merkezleri, halk oyunları, el sanatları, müzik, resim, hat, ebru, tezhip vb. alanlarda kurslar ve merkezler açar, işletir, sanatsal organizasyonlar yapar. İnsanlarımıza meslek edindirme, lisan öğretme, bilgisayar kullanımı vb. alanlarda yardımcı olur.
5.       Acil yardım, can kurtarma, afet bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetleri, ilaç bağışı, kan bağışı, sağlık rehberlik hizmetleri vb. hususlarda gerekli organizasyonları yapar, yapılanları destekler, bu alanlarda toplumsal bilincin yükselmesi için çalışır.
6.       Çevre bilincini geliştirme yolunda çalışmalar yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki faaliyetlere destek verir.
7.       Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, piknik yeri, park, oyun parkı, sosyal ve kültürel tesisler, cami vb. yapıları yaptırır, tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
8.       Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırıcı etkinlikler düzenler, organizasyonlar yapar. Dul, yetim ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Sünnet ve düğün organizasyonları yapar. Kermesler düzenler.
9.       Üyeleri ve muhatapları arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yardım sandıkları kurar. Üyeleri ve muhatapları arasında kişilere uygun işler ve işlere uygun kişiler bulunmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.
10.   Yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir sebeple (savaş, deprem, sel vb.) mağdur ve muhtaç duruma düşmüş insanlar için yardım kampanyaları düzenler, elde edilen ayni ve nakdi yardımları bizzat ya da işbirliği yapılabilecek diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla insanlara ulaştırır.
11.   Her türlü ilmi, kültürel, sosyal sahalarda seminerler, toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar vb. çalışmalar yapar.
12.   Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
13.   Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.
14.   Müzik, resim, karikatür, şiir, makale, tiyatro, film, dizi, belgesel, sinema vb. çalışmalar yapar, yaptırır, bunları kültür-sanat faaliyetleri tarzında sunar ya da sunulmasına yardımcı olur. Bu alanlarda yarışmalar vb. organizasyonlar yapar.
15.   Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler, kamplar, konferanslar, paneller, açıkoturumlar, sergiler, yarışmalar, şenlikler, piknikler, gösteriler, fuarlar, festivaller vb. faaliyetler düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
16.   Dernek amacı doğrultusunda özel şahıslar, tüzel kişilikler, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, işbirliği zeminleri oluşturur, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla üst yapılar, platformlar, federasyonlar, konfederasyonlar vb. çatılar oluşturur. Var olanlara üye olabilir.
17.   Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacıyla fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu türden faaliyetlere katılır.
18.   Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.
19.   Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir. Uygun gördüğü üst platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.
20.   Dernek, faaliyetlerini yürütmek için her türlü menkulü, gayrimenkulü, emlakı, aracı, gereci, eşyayı yahut hakkı bağış olarak kabul eder, satın alır ve kullanır; kendisine bağlı birimlere, kurumlara, kişilere, organlara ve derneğin gayesine uygun faaliyet gösteren diğer kişilere, kuruluşlara kullandırır. İlgili mevzuat dahilinde bütün bu alınmış ya da kabul edilmiş şeyleri satar, devreder, kiralar yahut bağışlar. 
21.   Dernek uygun gördüğü kişilere burs verir. Amaçları doğrultusunda akademik çalışmaları finanse eder, yurtdışına öğrenci gönderir, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinin her kademesinde karşılıksız destek verir, bu amaçla burs verir, lokal ve öğrenci yurdu açar.
22.   Dernek, yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, bağışları, aidatları kabul edip, amacına uygun olarak kullanır ya da kullandırır.
23.   Derneğin malvarlığını artırmak için iktisadi teşebbüslerde bulunur, şirketler, işletmeler kurar ya da kurulmuş olanlara ortak olur. Hisse senetleri vb. şeyleri satın alır ve satar. Nakdi değerlerini gerekli gördüğü hallerde döviz ya da altın olarak değerlendirir.
24.   Derneğin amacını gerçekleştirmeye yarayacak diğer işleri, hizmetleri, faaliyetleri yapar ya da yaptırır.
25.   Üyesi olan tüzel kişileri (vakıflar, dernekler) usul çerçevesinde denetler.
 
D. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Madde 5. Üyelik Şartları: Medeni haklarını kullanma yetkisini haiz olup da, derneğin tüzüğünü kabul eden kişiler, dernek kurucularından üç kişinin veya dernek üyelerinden üyeliği 3 yılı aşmış olanlardan üç kişinin önermesi koşuluyla derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir. İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde derneğe üye olamayacakları belirtilenler derneğe üye olamazlar. Tüzel kişilerin üyeliğinde belirli kriterlere göre yeterlilik, yapılanma ve teşkilatlanma şartı gözetilir. Tüzel kişilerin üyelik başvurusunda Yönetim Kurulu başvuruyu kabul ya da red kararı verebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, genel kurulda tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Dernek üyeleri dernek hizmetlerinden öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yararlanır.
Madde 6. Üyelik Çeşitleri: Dernek üyelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Genel Kurul Üyeliği: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan özel ve tüzel kişilerin üyeliğidir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; mükellefiyetleri ise, özel toplantılara ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme gayretlerini kapsar.
Fahri Üyelik: Ülkeye, derneğe ya da derneğin faaliyet gösterdiği alanlardan birine çalışmaları ile yardımcı olmuş kişilere en az iki kurucu üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile verilen üyeliklerdir. Fahri üyelik bir şeref üyeliğidir ve başka uluslardan kişilere de verilebilir. Fahri üyeler organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp, dernek bütçesinde öngörülen aidatı ve katılma paylarını ödemek zorunda da değildir. 
Aday Üyelik: Derneğe üye olmak isteyenler için derneğin öngördüğü ve başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık süreçte üyelik başvurusu bekletilen kişiler aday üyedirler. Bu süreç sonunda Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerini asil üyeliğe alabilir ya da aday üyeliği iptal ederek, başvuru sahiplerine durumu bildirir. Tüzel kişiler de aday üyelik konusunda aynı işlemlere tabi tutulur.  
Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği:  Derneğin kuruluşundan sonra oluşturulan ve dernek çalışmalarına yaptıkları önemli katkılardan ve kalıcı hizmetlerden dolayı dernek genel kurulunca seçilen kişilerin üyeliğidir.
Madde 7. Üyelik İşlemleri: Üyelik şartlarını haiz adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

a) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, derneğin amaç, ilke, esas, anlayış, çalışma ve hizmet konularıyla, ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini; gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "üyelik başvuru formu"nu doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Adaylar “üyelik başvuru formu”yla beraber kendilerini dernek üyeliğine tavsiye eden 3 kurucu üyenin ya da dernek üyeliği 3 yıldan fazla olan üç üyenin tezkiye mektubunu da gerekli diğer belgeler ve ekleri ile birlikte dernek başkanlığına sunarlar.
b) Dernek, yönetim kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komisyon aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını adaya yazılı olarak bildirir.
c) Adayın derneğe üyeliğinin uygun görülmesi halinde adaydan derneğe üyelik için öngörülen katılma payı ve yıllık aidatını 30 gün içinde ödemesi istenir.
d) Dernek, lüzumu halinde adayların başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık bir bekleme sürecinden sonra üye olup olmayacağına karar verir. Bu süre zarfında başvuru sahipleri “aday üye” statüsündedir.

e) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye Defteri ''ne kimliği işlenir ve kendisine'' Üye Kimlik Belgesi '' verilir.
f) İlk defa yapılan üyelik başvurusunda, üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir; hiçbir yere itiraz edilemez.
Madde 8. Üyelikten Ayrılma: Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, önceden dernek merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
Madde 9. Üyelikten Çıkarılma: Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:
a)      Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak. Dernek amacına aykırı hareket etmek, dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek.
b)      1 yıl sonunda kendisine bildirilen ihtara rağmen, mazeretsiz olarak 2 yıl boyunca aidat yükümlülüklerini yerine getirmemek.
c)       Sevkedildiği disiplin kurulunun teklifi doğrultusunda ve  Yönetim Kurulu kararıyla süresiz üyelikten çıkarılma cezası almak.
d)      Toplumun ekseriyetinin kabul ettiği İslam inanç esasları ve genel ahlak kurallarına aykırı davranmak, üye olduktan sonra yüz kızartıcı suç işlediği sabit olmak.
 
Üyelikten çıkarılmada tüzel kişiler için de aynı hususlar geçerlidir.
Madde 10. Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler: Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelik sıfatı sona eren üyenin ''Dernek Üye Defteri"ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.
b) Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
c) Üyelikten çıkarılan gerçek ya da tüzel kişilere Yönetim Kurulu kararı yazı ile bildirilir.
Üyelikle ilgili geçici hüküm: İlk genel kurula kadar üyelik başvurusunda bulunup da üyeliği onaylananlar “kurucu üye” statüsünde kabul edilir.
 
E. BEŞİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 11. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul
b) Yüksek İstişare Kurulu
c) Yönetim Kurulu
d) Denetleme Kurulu
e) Disiplin Kurulu
f) Danışma Kurulu

a) GENEL KURUL

Madde 12. Genel kurul, 2 yılda bir olağan olarak Aralık ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Yönetim Kurulu’nun karar vereceği bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.


GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Madde 13. Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır:
a) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi gazetelerden birinde duyurulmak veya üyelere yazıyla ya da elektronik postayla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, 60 günden fazla olamaz.
b) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
c) Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde 14. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır:
a) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi'' ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, bir tutanakla saptanır.
b) Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, iki Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Katibi seçilir.
c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
d) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
e) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
a) Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
b) Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.
c) Denetleme Kurulunun dernek hesap işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.
d) Yüksek İstişare Kurulu’nun beşte dört (4/5) oy çoğunluğu ile alacağı karar.
 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu görüşülüp karar alınır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.
b) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.
c) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, Yüksek İstişare Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek; Genel Kurul'da onaylamak.
d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek.
e) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.
f) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.
g) Yasalarda ya da dernek tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
h) Dernek için öngörülen şubelerin açılmasına ya da kapatılmasına karar vermek. Şube kuruluşunu gerçekleştirecek kişilere yetki vermek.

b) YÖNETİM KURULU

Madde 17. Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş dokuz (9) asil üye ile dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

b) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.
c) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere 3 (üç) yıl süre ile görev yapar.
     (Not: 21 Aralık 2008 tarihli Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile)
d) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

e) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
f) Yönetim Kurulu toplantı yetersayısı altı (6) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yasalar ve tüzük hükümleri çerçevesinde derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak.
c) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak. 
d) Kendilerine sevkedilen olaylarla hakkında oluşturacağı disiplin kurulunun önerisi üzerine, üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına, aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek.
e) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini belirlemek.
f) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak.
g) Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
h) Gerekli yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine karar vermek.
ı) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek.
i) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.
j) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.
k) Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle Dernekler İl Müdürlüğü’ne vermek.
l) Yasalarda ya da dernek tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
m) Derneği temsil etmek. Bu hususta üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
n) Derneğe üyelik için başvuruda bulunan gerçek kişiler yanında tüzel kişiler hakkında da karar vermek.
o) Derneğin yurt içinde ve yurt dışında üye olabileceği vakıflar, dernekler, platformlar, federasyonlar, konfederasyonlar hakkında karar vermek.

 

 


Madde 19. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yetersayısı ikidir (2).

 


c) DENETLEME KURULU
 
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek. 
b) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek.
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.


Madde 20. Disiplin Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıllığına seçilecek beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin Kurulu, gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan ve derneğin iç işleyişinde karşılaşılan problemli durumlar ve anlaşmazlık konularında ve özellikle üyelerle ilgili müeyyide kararı alma durumlarında kendisi için belirlenen yetkiler çerçevesinde karar verir.

 

 


d) DİSİPLİN KURULU
 
 
e) DANIŞMA KURULU
Madde 21. Danışma Kurulu, genel kurul üyelerinden ya da alanında uzmanlaşmış üye olmayan kişilerden oluşturulur. Yönetim Kurulu, yapacağı faaliyetlerin özelliğine göre farklı danışma kurulları oluşturabilir. Danışma kurulları dernek çatısı altında bir yönetim organı olmayıp, üyeleri, üye sayıları gibi hususlarda değişkenlik arz eden ve istişare amaçlı organlardır.
 
f) YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
Madde 22. Yüksek İstişare Kurulu, dernekle ilgili tüm anlaşmazlık konularında dernek için tavsiye kararları alan, derneğin kurumsal felsefesi, vizyonu, misyonu, stratejileri vb. hususlarda yerine göre genel politikaları hatırlatan, yerine göre uyarılarda bulunan ve sahip oldukları özellikler itibariyle derneğin kurumsal kimliği konusunda kendilerine dayanılan ve başvurulan bilir kişiler heyetidir. YİK üyeleri, dernek üyeleri arasından 4 yıllığına seçilirler. Yüksek İstişare Kurulu, toplantıya katılan dernek genel kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca seçilen adaylar arasından en çok oy alma sırasına göre seçilir. Beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. YİK asil üyeleri Yönetim ve Denetim kurullarında bulunamaz. Yüksek İstişare Kurulu, olayın mahiyetine ve şahısların durumuna göre sayısını kendisinin belirleyeceği tahkim kurulları oluşturup, derneğin genel gidişatıyla ilgili muhtemel anlaşmazlık durumlarında hakem rolü üstlenebilir. Bu tahkim kurullarına gerektiğinde genel kurul üyesi olmayan ama konuyla ilgili uzmanlığı bulunan kişileri de seçebilir.

ORTAK HÜKÜMLER 
Madde 23. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde (12 ay) düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

KOMİSYONLAR

Madde 24. Dernek, amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Komisyonlar kendi içlerinde, faaliyet alanlarına göre iş bölümü yaparak çalışan koordinatörlükler oluşturabilirler.
 
F. ALTINCI BÖLÜM: ŞUBELER, ŞUBELERİN YÖNETİMİ, GENEL KURULDA ÜYELİK VE TEMSİLLERİ
ŞUBELER
Madde 25. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulunun yetki verdiği en az 9 kişi, şubenin açılacağı yerin Dernekler İl Müdürlüğü’ne ya da ilçelerde ilgili birimlere yazılı başvuruda bulunur. Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu, şube disiplin kurulu, şube danışma kurulundan oluşur. 
 
ŞUBELERİN YÖNETİMİ
Şube Genel Kurulu
Madde 26. Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, iki yılda bir Ekim ayında toplanır.
Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; şube yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organlarının üyelerini seçer.
 
Şube Yönetim Kurulu
Madde 27. Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen 9 asil üyeden oluşur; ayrıca 9 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir başkan, 3 başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de muhasip seçer; çalışmalarını ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür; sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmek için lokal açabilir.
Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını dernekler yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve  yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür.
Dernek Yönetim Kurulunca görevden alınan şube yönetim kurulunun yerine atanan geçici yönetim kurulu, en geç üç ay içinde şube genel kurulunu toplamak zorundadır. 
Şube Denetim Kurulu
Madde 28. Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asil üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur. 
ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULDA ÜYELİK VE TEMSİLLERİ
Madde 29. Şubeler merkez genel kurulunda şube başkanı ya da şube yönetim kurulunun temsil için yetkilendirdiği kişi tarafından temsil edilirler. Şubeler genel merkeze üye olan diğer tüzel kişiler gibi muamele görür.
 
G. YEDİNCİ BÖLÜM: ÜYELERİN YILLIK AİDAT MİKTARLARI VE GİRİŞTE YAPACAKLARI ÖDEMELER
YILLIK AİDAT
Madde 30. Dernek üyelerinin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidat miktarı 240 YTL (240 Yeni Türk lirasıdır). Tüzel kişilerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı, gerçek kişilerin ödeyeceğinin iki katıdır.
 
GİRİŞ ÖDEMESİ
Madde 31. Derneğe üyelik için başvuranlardan giriş için bir defaya mahsus olmak üzere 100 YTL (Yüz Yeni Türk lirası) alınır. Tüzel kişilerin girişte ödeyeceği miktar, gerçek kişilerin ödeyeceğinin iki katıdır.
 
Madde 32. Yıllık aidat miktarı ve girişte yapılacak ödemenin miktarı genel kurul kararı ile artırılabilir.
 
H. SEKİZİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 33. Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.  

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 34. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır.
b) Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
c) Yararlanma Payı: Üyelerle, konukları ve yararlanma konumlarında bulunanlar, dernek lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
d) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
e) Her türü yayın ve toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
f) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
g) Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
h) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
ı) Yurt içinden ve yurt dışından elde edilebilecek her türlü bağış, hibe vb. yardımlar.
ı) Diğer gelirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

Madde 35. Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:
a) Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise belirlenecek yöntemle ve  belirlenecek zamanlarda tahsil edilir.
b) Dernek gelirleri, alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve Dernekler İl Müdürlüğü’ne tescil ettirilir. Alındı Belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
c) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.